Nariadenia

Predpisy internetového obchodu

Verzia 1.0


§ 1 Všeobecné ustanovenia

Internetový obchod: Detské postele TALO fungujúce na adrese: talo.com.pl prevádzkuje spoločnosť PLUSDOM Dorota Kocur so sídlom ul. Romantyczna 31, 41-706 Ruda Śląska, pôsobiaca pod číslom NIP: 6412396140, REGON: 362165380.

Tieto nariadenia definujú pravidlá používania internetového obchodu, najmä pravidlá uzatvárania zmlúv o predaji tovaru v sortimente internetového obchodu prostredníctvom internetového obchodu, pravidlá plnenia týchto zmlúv a pravidlá reklamačného konania.


§ 2 Kontakt s obchodom

Kontaktné údaje predajcu:

 1. Poštová adresa: ul. Romantyczna 31, 41-706 Ruda Śląska
 2. E-mailová adresa: info@talo.com.pl
 3. Telefónne čísla: (32) 5550223
 4. Číslo bankového účtu: 69 1050 1331 1000 0092 1560 3003 - ING Bank Polski
 5. Zákazník môže komunikovať s predávajúcim pomocou adries a telefónnych čísel uvedených v tomto odseku.
 6. Zákazník môže telefonicky komunikovať s predávajúcim v nasledujúcich dňoch / hodinách:

 

Pondelok - piatok: 8:00 - 16:00

 


§ 3 Vymedzenie pojmov

Kedykoľvek sa v týchto nariadeniach používajú nasledujúce pojmy, mali by sa chápať ako:

 

* Objednávkový formulár - služba dostupná na webových stránkach internetového obchodu, prostredníctvom ktorej môže zákazník uskutočniť nákup, najmä pridaním tovaru do košíka a definovaním podmienok kúpno-predajnej zmluvy - vrátane spôsobu doručenia a platby.

* Zákazník - fyzická osoba vrátane spotrebiteľa, ktorá má najmenej 13 rokov (za predpokladu, že získala súhlas zákonného zástupcu), právnická osoba a organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitné ustanovenia priznať spôsobilosť na právne úkony, ktorá využíva služby poskytované internetom Store.

* Spotrebiteľ - používateľ, ktorý je fyzickou osobou, ktorý vykonáva činnosti v internetovom obchode, ktoré priamo nesúvisia s jej obchodnou alebo profesionálnou činnosťou.

* Zákaznícky účet - znamená individuálny panel pre každého zákazníka, ktorý v jeho mene spustil predávajúci po registrácii zákazníka v rámci služby zákazníckeho účtu.

* Nákupný košík - prvok on-line obchodu, kde si zákazník môže pozrieť vybraný tovar a meniť údaje.

* On-line obchod - web patriaci predávajúcemu, dostupný pod doménou talo.com.pl, prostredníctvom ktorého si zákazník môže kúpiť tovar od predávajúceho.

* Predajca - subjekt uvedený v § 1, ktorý pri obchodnej alebo profesionálnej činnosti navrhuje predaj prostredníctvom on-line obchodu.

* Tovar - hnuteľný predmet, s ktorým sa obchoduje medzi on-line obchodom a zákazníkom.

* Kúpna zmluva - zmluva o predaji tovaru uzatvorená Zákazníkom na diaľku prostredníctvom Internetového obchodu.


§ 4 Registrácia a prihlásenie

 1. Predávajúci poskytuje služby elektronicky v oblasti umožnenia zákazníkom zriadiť a používať zákaznícky účet na webových stránkach on-line obchodu.
 2. Prehliadanie sortimentu on-line obchodu nevyžaduje vytvorenie zákazníckeho účtu. Objednávky Tovaru zo strany Zákazníka je možné uskutočniť buď po vytvorení Zákazníckeho účtu, alebo poskytnutím potrebných osobných a adresných údajov umožňujúcich vybavenie objednávky bez vytvorenia Zákazníckeho účtu.
 3. Registrácia zákazníckeho účtu v on-line obchode je dobrovoľná a bezplatná.
 4. Zákazník môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez akýchkoľvek poplatkov, vymazať Zákaznícky účet zaslaním príslušnej žiadosti Predávajúcemu, najmä e-mailom, alebo písomne ​​na adresy uvedené v § 2.
 5. Za účelom registrácie Zákazníckeho účtu je potrebné, aby si Zákazník prečítal a prijal tieto Predpisy a aby Zákazník súhlasil so spracovaním jeho osobných údajov poskytnutých pri registrácii, označených ako povinné.


§ 5 Zadanie objednávky

 1. Zákazník môže vyplnením objednávkového formulára objednávať produkty dostupné v sortimente on-line obchodu, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
 2. Pri uskutočňovaní objednávky je potrebné, aby si zákazník prečítal a prijal tieto nariadenia. Po prečítaní a prijatí uvedeného dokumentu zákazník potvrdí začiarknutím príslušného políčka pred dokončením objednávky. Neprijatie týchto predpisov zákazníkom počas zadávania objednávky bráni využitiu možnosti nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu.
 3. Tovar objednaný v on-line obchode môže byť doručený v rámci Európskej únie.
 4. Spolu s uskutočnením objednávky predávajúci okamžite potvrdí jej prijatie a prijme objednávku na vykonanie. Potvrdenie prijatia objednávky a jej prijatia na realizáciu sa uskutočňuje zaslaním príslušného e-mailu zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu uvedenú pri objednávaní, ktorý obsahuje minimálne vyhlásenie predávajúceho o prijatí objednávky a jej prijatie na realizáciu a potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy. Po prijatí vyššie uvedeného e-mailu zákazníkom dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.
 5. Zákazník, ktorý sa pri zadávaní objednávky rozhodne zaplatiť vopred, by mal zaplatiť cenu a náklady na doručenie do ... dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Pokiaľ nedôjde k platbe v uvedenom čase, objednávka je zrušená.


§ 6 Ceny tovaru

 1. Ceny tovaru prezentované na webových stránkach internetového obchodu sú vyjadrené v poľských zlotých (mena) a sú brutto ceny, takže zahŕňajú dane vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).
 2. Záväzná a konečná cena je cena uvedená v košíku, t. J. V súhrne objednávky, v čase zadania objednávky zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu.


§ 7 Plnenie objednávky

 1. Čas na dokončenie objednávky zadanej prostredníctvom internetového obchodu, ak bude tovar doručený na adresu uvedenú na území Slovenskej republiky, je 21 pracovných dní:
 2. ak si zákazník vyberie platbu pri prijatí objednaného tovaru pri zadávaní objednávky (na dobierku) - odo dňa, keď mu predávajúci pošle e-mail s potvrdením prijatia objednávky na vykonanie,
 3. ak sa zákazník pri zadávaní objednávky rozhodne platiť vopred kreditnou kartou alebo on-line prevodom elektronického bankovníctva - odo dňa prijatia potvrdenia o správnej platbe subjektom, ktorý platbu uskutoční, predajcom.


§ 8 Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ, alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter (vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupnený na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti) môže do 14 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu.
 2. plynutie obdobia uvedeného v ods. 1 sa začína dodaním tovaru zákazníkovi alebo inej osobe ako ním určenému dopravcovi.
 3. Zákazník môže odstúpiť od kúpnej zmluvy tak, že predloží predávajúcemu jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Pre dodržanie termínu na odstúpenie od Zmluvy stačí, aby zákazník pred uplynutím uvedenej lehoty poslal list poštou na adresu uvedenú v § 2 alebo zaslaním tohto vyhlásenia prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v § 2.
 4. Na dodržanie termínu na odstúpenie od dohody stačí zaslať informácie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od dohody pred termínom na odstúpenie od dohody.
 5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu tovar okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď zákazník informoval predávajúceho o odstúpení od Zmluvy. Pre dodržanie lehoty stačí, ak zákazník zašle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty na adresu uvedenú v § 2.
 6. V prípade odstúpenia od Zmluvy predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia Vyhlásenia o odstúpení od Zmluvy, vráti zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dodanie tovaru, ale s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z voľby zákazníka, iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 7. Vrátenie platieb uskutočňovaných predchádzajúcimi rovnakými platobnými metódami, aké použitie Zákazník, Zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady - v tomto prípade Zákazník nevznikne sám od seba, že sám bude platiť sám od seba.
 8. Predávajúci má právo zadržať vrátenie platieb prijatých od zákazníka, kým nie je tovar vrátený, alebo kým zákazník nepredloží doklad o vrátení tovaru, podľa toho, ďalší skin.
 9. Zákazník je oprávnený platiť za to, že nie je k dispozícii, pretože je spôsobený iným spôsobom, ako bolo potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania vecí.
 10. V senses čl. 38 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Zbierka zákonov z roku 2020, položka 287 v platnom znení), právo odstúpiť od zmluvy uzavreté na diaľku sa nevzťahuje na zmluvy uvedené vyššie uvedený článok vyššie uvedený názov.
 11. Je tiež dôležité výrobok (posteľ, stôl atď.) Neskladať, ak sa zistia chyby. Výrobok s poškodenými časťami nebude predmetom reklamácie.


§ 9 Sťažnosti

 1. Kúpna zmluva sa vzťahuje na nové výrobky.
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar zákazníkom bez fyzických a právnych poškodení. Predávajúci zodpovedá zákazníkom za poškodenie tovaru za podmienok stanovených v ustanoveniach zákona z 23. apríla 1964 Občianskeho zákonníka (konsolidované znenie, vestník zákonov z roku 2020, položka 1740 v platnom znení), najmä v čl. . 556 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 3. Sťažnosti by mali byť podávané písomne ​​alebo elektronicky na adresy predávajúceho uvedené v týchto Pravidlách alebo pomocou elektronického reklamačného formulára poskytnutého predávajúcim na webovej stránke internetového obchodu. Do sťažnosti sa odporúča zahrnúť okrem iného stručný popis poškodenia, okolnosti jej vzniku, dátum jej vzniku, údaje o zákazníkovi uplatňujúcom reklamáciu a žiadosť zákazníka v súvislosti s poškodením tovaru.
 4. Predávajúci posúdi a odpovie na reklamáciu okamžite, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zákazník bude informovaný o spôsobe posúdenia reklamácie v súlade s údajmi uvedenými v reklamácii.


§ 10 Mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a nápravy

 1. Podrobné informácie o možnosti spotrebiteľa využiť spôsoby mimosúdneho riešenia sporov a o opravných prostriedkoch a pravidlách prístupu k týmto postupom sú k dispozícii v kanceláriách a na webových stránkach poviatskych (mestských) ombudsmanov pre spotrebiteľov, sociálnych organizácií, ktorých štatutári úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa, krajského inšpektorátu obchodnej inšpekcie a na nasledujúcej webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa:

http://www.uokik.gov.pl

 1. Zákazník so štatútom spotrebiteľa môže získať bezplatnú pomoc pri riešení individuálneho sporu medzi spotrebiteľom a internetovým obchodom pomocou bezplatnej právnej pomoci od miestneho alebo poviatskeho ombudsmana pre spotrebiteľov alebo sociálnej organizácie, ktorej zákonné úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa vrátane Spotrebiteľská federácia - adresa webovej stránky:

http://www.federacja-konsumentow.org.pl

 1. Sieť európskych spotrebiteľských centier pomáha aj pri riešení individuálnych sporov a sťažností spotrebiteľov týkajúcich sa cezhraničných transakcií. Adresy týchto inštitúcií sú dostupné na webovej stránke Európskeho spotrebiteľského centra:

http://www.konsument.gov.pl

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má okrem iného nasledujúce možnosti ako využiť mimosúdne riešenie sporov medzi spotrebiteľom a internetovým obchodom:

1) podanie žiadosti u provinčného inšpektora obchodnej inšpekcie so žiadosťou o začatie konania o mimosúdnom riešení sporu medzi spotrebiteľom a obchodom tým, že sa stranám umožní aproximácia ich stanovísk s cieľom vyriešiť spor jeho predloženie návrhu na vyriešenie sporu stranám

2) je oprávnený obrátiť sa na stály rozhodcovský súd pôsobiaci u pokrajinského inšpektora obchodnej inšpekcie so žiadosťou o urovnanie sporu vyplývajúceho z uzavretej kúpnej zmluvy.

 1. Obchodná inšpekcia je subjektom oprávneným viesť konania týkajúce sa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Úlohy obchodnej inšpekcie v rozsahu vedenia konania mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov a organizácie a riadenia stálych rozhodcovských súdov vykonávajú miestne príslušní pokrajinskí inšpektori obchodnej inšpekcie.
 2. Pokrajinský inšpektor obchodnej inšpekcie príslušný pre sídlo predávajúceho. Zoznam všetkých vojvodských inšpektorov obchodnej inšpekcie a stálych rozhodcovských súdov s adresami ich webových stránok je k dispozícii na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na adrese http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Zoznam inštitúcií zaoberajúcich sa mimosúdnym urovnávaním spotrebiteľských sporov spolu s informáciami o druhoch prípadov, ktoré riešia jednotlivé subjekty, je k dispozícii na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na adrese http: // www. uokik.gov.pl
 4. U predsedu úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa existuje aj kontaktné miesto pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov a on-line systém riešenia spotrebiteľských sporov, medzi ktorého úlohy patrí okrem iného poskytovanie pomoci spotrebiteľom vo veciach týkajúcich sa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, najmä v sporoch cezhraničných zmlúv so spotrebiteľmi.
 5. Spotrebiteľ môže v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o on-line riešení spotrebiteľských sporov využívať platformu systému on-line riešenia spotrebiteľských sporov (platforma ODR). sporov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES 2006/2004 a smernica 2009/22 / ES (nariadenie o RSO pre spotrebiteľa).
 6. Európska platforma RSO má uľahčiť nezávislé, nestranné, transparentné, efektívne, rýchle a spravodlivé mimosúdne riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi on-line, pokiaľ ide o zmluvné povinnosti vyplývajúce z on-line kúpnych zmlúv, alebo zmlúv o poskytovaní služieb uzavretých medzi spotrebiteľmi žijúcimi v Európskej únii a podnikateľmi, ktorí majú sídlo v Európskej únii. Elektronický odkaz na platformu RSO: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 7. Použitie dostupných mimosúdnych prostriedkov riešenia sťažností a nápravy je možné po ukončení reklamačného konania a je dobrovoľné - obe strany musia s postupom súhlasiť. Internetový obchod súhlasí s účasťou na mimosúdnom riešení sporov so spotrebiteľmi.

 


§ 11 Správca osobných údajov

 1. Správcom osobných údajov Zákazníkov Internetového obchodu je PLUSDOM Dorota Kocur so sídlom v Rude Śląskej, zapísaný do CEIDG (Centrálny register a informácie o hospodárskej činnosti), pracujúci pod číslom NIP: 6412396140, REGON: 362165380.
 2. Poskytovanie osobných údajov zákazníkmi on-line obchodu je dobrovoľné, s výhradou, že neposkytnutie určitých údajov v procese registrácie znemožňuje registráciu a zriadenie účtu a znemožňuje zadanie a realizáciu objednávky.
 3. Internetový obchod spracúva osobné údaje na účely:
  1) Správne vykonávanie Zmluvy o predaji tovaru a jeho prepravy. Neposkytnutie osobných údajov potrebných na uzavretie kúpnej zmluvy má za následok odmietnutie uzavretia tejto zmluvy;
  2) na marketing tovaru a služieb ponúkaných on-line obchodom v prípade príslušného súhlasu (rozumie sa to ako zasielanie obchodných informácií elektronickými prostriedkami a s použitím koncových telekomunikačných zariadení - SMS) v súlade so zákonom z 18. júla 2002. o poskytovaní elektronických služieb).
 4. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je udelený súhlas a prípadne nevyhnutnosť plnenia kúpnej zmluvy.
 5. Každý zákazník, ktorého osobné údaje spracúva on-line obchod, má právo na:
 1. Požadovať prístup k vašim osobným údajom, opravu, prenos, vymazanie alebo obmedzenie spracovania údajov. V súvislosti so spracovaním údajov internetovým obchodom máte tiež právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.
 2. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov spracúvaných na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.
 3. Osobné údaje sa budú uchovávať, kým zákazník internetového obchodu neodvolá svoj súhlas.
 4. Internetový obchod neprenáša osobné údaje do tretej krajiny.
 5. Podrobné informácie o spracovaní údajov sú k dispozícii v zásadách ochrany osobných údajov a súborov cookie.


§ 12 Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uzatvárajú v slovenčine.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať nariadenia z dôležitých právnych alebo organizačných dôvodov v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú implementáciu ustanovení tohto nariadenia. Predávajúci bude informovať zákazníka o každej zmene najmenej 15 dní vopred zverejnením informácií na webových stránkach internetového obchodu a zaslaním zaregistrovaných zákazníkov na e-mailovú adresu priradenú k ich zákazníckemu účtu o zmene predpisov.
 3. V prípade zmeny týchto Nariadení budú všetky uzatvorené dohody a objednávky zadané pred dátumom nadobudnutia platnosti zmeny a doplnenia Nariadení implementované v súlade s Nariadeniami v znení účinnom k ​​dátumu uzavretia Dojednania zmluvy a zadania objednávky zákazníkom.
 4. Novelizované nariadenia sú záväzné pre registrovaného Zákazníka, ktorý neodstúpi od vedenia účtu v Internetovom obchode prostredníctvom jednoznačného prejavu vôle adresovaného na adresy uvedené v §2, pred dňom nadobudnutia účinnosti zmenených predpisov.
 5. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa uplatňujú ustanovenia poľského práva, najmä zákon z 23. apríla 1964, Občiansky zákonník (jednotný text vestníka zákonov z roku 2020, položka 1745 v platnom znení), a v prípade zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, aj ustanovenia zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Zbierka zákonov z roku 2020, položka 287 v platnom znení).
 6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. marca 2021 a uplatňuje sa na dohody uzavreté od tohto dátumu.